Etikettarkiv: Sverigedemokratisk ungdom

SDU demonsterar på Medborgarplatsen mot Ungdomsstyrelsen

Gustav Kasselstrand förklarar svensk flyktingpolitik

Uppenbarligen inspirerad av den genialiske Roy Beck och hans organisation Numbers har SDU gjort ännu en riktigt bra video.

Malin Engstedt på Ungdomsstyrelsen döljer fakta om varför SDU inte får bidrag

För en kort sedan kunde alternativa medier avslöja hur Statens Kulturråd med sin ordförande Kerstin Brunnberg gav 400 000 till en politisk extremistorganisation som hon själv sitter i styrelsen för. Det finns ett oändligt antal exempel på ruttenhet i det svenska politiska systemet och allra tydligast ser man det i statens verksamhet. Här kryllar det av beslutsfattare som är politiskt inavlade, de har fått sina poster på grund av sin politiska bakgrund, inte på grund av att de besitter någon kompetens. Fallet Kerstin Brunnberg är bara ett av många exempel. Idag ska vi titta på ett annat exempel.

För en tid sedan ansökte SDU om bidrag från Ungdomsstyrelsen. Häromdagen kom beskedet att de inte beviljas några bidrag. Detta trots att alla handlingar var inskickade på korrekt vis.

Ungdomsstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Ungdomsstyrelsen är en s.k. enrådsmyndighet och leds av en myndighetschef med titeln generaldirektör. Vid myndigheten finns också ett insynsråd för att utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Myndigheten har ett övergripande ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer. Myndigheten inrättades 1994 och sorterar under Utbildningsdepartementet. Utbildningsminister är Jan Björklund, Nyamko Sabuni är Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister.

Ungdomsstyrelsens praktiska verksamhet handlar om att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete. Ungdomsstyrelsen fördelar också bidrag till ungas fritid och föreningsliv samt verksamhetsbidrag till kvinnoorganisationer, etniska organisationer och hbtqorganisationer.

Stöd till konfessionella ungdomsorganisationer är en omfattande del av styrelsens verksamhet och uppgår år 2010 till 48 miljoner kronor. Syftet är att ”främja barn och ungas demokratiska fostran”. Organisationen som tar emot bidragen måste värna alla människors lika värde och diskriminering får inte förekomma, vilket bland annat innebär att även homo- bi- och transpersoner ska känna sig välkomna.

I början av januari 2013 fick Sverigedemokratisk Ungdom beskedet av Ungdomsstyrelsen att de fått avslag på en ansökan om ungdomsbidrag till verksamheten. Detta trots att SDU med råge nått upp till kravet att ha minst 1 000 medlemmar, trots att SDU lämnat in en fullvärdig ansökan och trots att SDU är en av Sveriges mest aktiva ungdomsorganisationer. SDU har en haft en revisor som har granskat ansökningen och inte funnit några som helst anmärkningar. SDU har haft en jurist som har tittat på ansökan och som skriver att ”föreningen uppfyller Ungdomsstyrelsen krav för att ansöka om organisationsbidrag. SDU:s ansökan är välformulerad och tydlig.”

1_sdu_fick-avslag

Därför kan man inte tolka Ungdomsstyrelsens avslag på annat sätt än att det är ett politiskt ställningstagande mot SDU. Gustav Kasselstrand har efter avslaget begärt ut alla ansökningar som inkom till Ungdomsstyrelsen förra året. Det visade sig att av hundra ansökningar från organisationer som har över 1 000 medlemmar så var det endast SDU som fick avslag. Kasselstrand upptäckte att en rad organisationer hade fel och brister i sina ansökningar, t.ex. Sveriges Unga Muslimer som fifflade vid valet av sin egen revisor vilket stred mot de egna stadgarna. Syrianska Arameiska förbundet gjorde samma fel men Ungdomsstyrelsen valde att bortse från fel och brister, fusk och fiffel och beviljade miljonbidrag åt dessa organisationer. Samtidigt har man valt att avslå hela SDU:s ansökan för att man hävdar att någon enstaka av lokalföreningarna inte har varit tillräckligt aktiv. Ungdomsstyrelsens avslag är ett direkt politiskt ställningstagande riktat mot SDU som nu kommer att göra vad de kan för att protestera mot beslutet.

Så snart Ungdomsstyrelsens beslut stod klart skickade SDU ut ett pressmeddelande:

Den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen meddelar idag att de delat ut 258 miljoner till hela 221 organisationer. Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, får avslag av myndigheten. Detta trots att SDU har lämnat in en fullvärdig ansökan, trots att SDU når upp till minimikravet om 1000 medlemmar och trots att SDU är en av Sveriges mest aktiva ungdomsorganisationer och ett av landets största politiska ungdomsförbund.

En godkänd revisor har granskat SDU:s ansökan och skriver ”Granskningen har skett utan anmärkning.” SDU kopplade även in en jurist på ärendet för att påminna tjänstemännen på Ungdomsstyrelsen inför beslutet att ingen särbehandling på politisk grund får förekomma och att man hoppas på en opartisk prövning. Jur. kand. Anne Svensson, inriktad mot bland annat förvaltningsrätt, skriver:

”SDU är en ideell förening som idag utgör ett av landets största ungdomsförbund. Förbundet består av unga vuxna som är aktiva och vill engagera sig och utöva politiskt inflytande i samhället.

Föreningen uppfyller Ungdomsstyrelsens krav för ansökan om organisationsbidrag och har för avsikt att verka helt i enlighet med de mål och syften som ansökan och som också US som myndighet syftar till att verka för”.

”SDU:s ansökan är välformulerad och tydlig. En revisor har också upprättat rapport där det framgår att granskningen har skett utan anmärkning.”

”Handläggarens information om vad som anses utgöra en brist i ansökan har dock varit oklar. SDU har återkommande försökt få information om vad det är som ska anses saknas och vilken komplettering som kan behöva göras men utan att något tydligt svar på detta har kunnat framkomma.”

”Under ärendets gång har beviljade ansökningar från andra sökande hos US avseende organisationsbidrag inhämtats av SDU. Vissa av dessa ansökningar synes ha uppvisat flera brister, långt större än de som US nu antyder sig bedöma att SDU uppvisar i sin ansökan, varvid det har kunnat konstateras att dessa andra sökanden har fått sina ansökningar beviljade, sina brister i ansökningarna till trots.”

Här kan nämnas bland annat Sveriges Unga Muslimer, som valde revisor på styrelsemöte trots att både Ungdomsstyrelsen och muslimernas egna stadgar kräver att revisor väljs av årsmötet. Detta påpekas av Lena Hallberg, handläggare för SDU:s ansökan och den som drivit på beslutfattaren Fredrik Wikström att avslå SDU:s ansökan, som oacceptabelt men trots detta beviljas de unga muslimerna miljonbidrag.

2_fredrik_wikstrom_foto_jonas_eltes

Juristens skrivelse avslutas:

”Med anledning av de indikationer som nu har framkommit från ungdomsstyrelsens sida om att särbehandling av SDU:s ansökan sker behöver nu betonas att ungdomsstyrelsen genom sitt kommande beslut behöver visa att det är en opartisk bedömning som har skett utan någon särbehandling av SDU:s ansökan i förhållande till andra sökanden, så som genom att betydligt högre krav på komplettering sker för SDU än andra sökanden. Om så inte framgår och om beslut om avslag fattas kommer SDU i annat fall finna skäl för att närmare titta på ungdomsstyrelsens hantering av ärendet, belysa frågan medialt samt överväga andra åtgärder så som att tillse närmare granskning av US ärendehantering, inte minst ur diskrimineringssynpunkt”.

Ungdomsstyrelsen hänvisar i avslaget till en rad felaktigheter så som att SDU:s lokala föreningar inte skulle anta stadgar, vilket är ett krav för att få bidraget. Dock har SDU:s samtliga föreningar antagit stadgar. Ungdomsstyrelsen tycks helt enkelt inte ens ha läst förbundets stadgar eller väljer att medvetet ljuga här.

Man hänvisar också till ”brister i de ekonomiska rutinerna som behöver utvecklas”, dock utan att närmare precisera detta överhuvudtaget och utan att man haft någon som helst synpunkt på detta under hela handläggningstiden och där såväl interna som externa revisorer inte funnit något att anmärka på.

Slutligen anmärker man på SDU:s regler för medlemskap, vilket är ett system som delas av flera andra ungdomsförbund (bland annat MUF), där en medlem som blir medlem sent på hösten även blir medlem för nästkommande år. De medlemmar som inte uppdaterat sitt medlemskap minst en gång per år ska räknas bort från US-ansökan. Så har självklart varit fallet i SDU:s ansökan och revisor har intygat detta.

US avslutar beslutet med följande skrivelse:

”Beslutet får inte överklagas”.

”Beslutet har fattats av Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd, efter föredragning av handläggaren Lena Hallberg.”

”Hoppas att det blir fler etniska organisationer som söker nästa år”

Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson skriver vidare i pressmeddelandet:

”Hoppas att det blir fler etniska organisationer som söker nästa år”

4_per_nilsson_ungdomsstyrelsen

En etnisk organisation är enligt Ungdomsstyrelsens definition följande:

”För att din organisation ska räknas som etnisk krävs att de flesta medlemmarna har utländsk bakgrund”.

Det är således öppet för alla folk i hela världen utom svenskar. Skulle för många svenskar finnas i en organisation blir det avslag.

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande för SDU, kommenterar ungdomsstyrelsens beslut:

– Ungdomsstyrelsen gör ett tydligt politiskt ställningstagande mot SDU.

Förra året beviljades samtliga 100 organisationer med över 1000 medlemmar bidrag utom just SDU. Beskedet gör mig självklart otroligt besviken och förbannad över det sätt som en statlig myndighet behandlar ideellt engagerade ungdomar. SDU kommer att inleda en granskning av Ungdomsstyrelsen och deras beteende mot SDU och publicera allt på vår hemsida. Granskningen inleds i morgon och pågår tills vidare och fokuserar både på deras politiska ställningstagande mot SDU och deras verksamhet i övrigt.

– Till er tjänstemän på Ungdomsstyrelsen som delar ut miljonbelopp till höger och vänster men som dunkar varandra i ryggen när ni avslår ett av Sveriges största politiska ungdomsförbund – till er vill jag hälsa att jag vet att ni hoppas på att knäcka SDU, men det kommer ni aldrig lyckas göra, vi engagerar oss i SDU för att vi brinner för vårt land och den elden kan ni aldrig släcka oavsett hur ni behandlar oss.

Ungdomsstyrelsen hänvisar till ”brister” i SDU:s ansökan, men ingenting av det slaget har framkommit under handläggningstiden. Till media säger Ungdomsstyrelsen att det har saknats stadgar för vissa SDU-föreningar, men det är inte sant. Ungdomsstyrelsen ljuger vilket är mer än anmärkningsvärt.

5_lena_hallberg

Handläggaren Lena Hallberg har till media sagt att SDU inte har inkommit med kompletteringar i tid, vilket är rena lögner. Under kompletteringstiden skickade Kasselstrand mail till Lena Hallberg för att få reda på om det fanns några brister men ingenting av det slaget har framkommit. Däremot ville Ungdomsstyrelsen att SDU skulle skicka in alla handlingar de hade på ”slumpvis” utvalda föreningar. Alla SD-föreningar har kunnat uppvisa korrekta årsmötesprotokoll vilket Lena Hallberg inte låtsas om när hon talar med media.

Vad som är extra intressant är att någon stickprovskontroll inte har skett för andra organisationer, endast för SDU. När SDU meddelade beslutsfattaren Fredrik Wikström på US om dessa stickprover så visar det sig att Lena Hallberg inte har informerat honom om något sådant. Han säger att han ska titta närmare på det men väljer att förbise det och avslår SDU:s ansökan trots en rad tvivelaktiga omständigheter.

Rent allmänt så behandlades SDU med en spydig och otrevlig ton vilket kan indikera att personerna på US har starka politiska sympatier på annat håll och att dessa sympatier är en orsak till att ansökan om bidrag har avslagits. Det framgår av nedanstående mailkontakt hur Lena Hallberg fullständigt negligerar SDU:s frågor och låtsas som om hon inte ens har fått mail.

6_mailbild

För att komma tillrätta med orsaken till Ungdomsstyrelsens avslag så tvingades SDU bedriva egen forskning och undersöka hur Ungdomsstyrelsen arbetar. Redan vid lite ytlig granskning kom det fram sådana avarter som är vanliga i diktaturer eller i länder där jäv, korruption, utbredd nepotism eller politisk inavel är vanlig. (SE Statens kulturråd)

SDU mailade Ungdomsstyrelsen i antaget namn för att få svar på vissa frågor när det gällde stickprovskontroller. SDU bad att få ut samtliga avslagna ansökningar från de ungdomsförbund som US fattade beslut om i januari 2012. SDU bad också att få ut vilka stickprov som gjordes mot lokalavdelningarna för Ung Pirat, Sveriges Unga Muslimer, Ungdom Mot rasism, Sverigedemokratisk Ungdom och Romska förbundet.

Registratorn Helene Gabel svarade då att den enda organisation av de nämnda som utsattes för stickprov var Sverigedemokratisk Ungdom. ”När det gäller stickprov så kan jag bara se att det var Sverigedemokratisk Ungdom som det gjordes stickprov på för 2012 av de organisationer du namngett nedan”, säger Gabel.

När SDU följde upp med mer frågor visade det sig att de så kallade stickprovskontrollerna, att döma av ett nytt svar från Helene Gabel, utförs av en auktoriserad revisor.  Men när den godkände revisorns rapport om SDU granskas så finns där inga konstigheter. SDU uppfyller alla krav. Revisorn skriver: ”När det gäller punkt 3 har jag genom stickprov granskat att organisationens medlemsförteckning uppfyller de krav som ställs för bidragsgrundande medlem.”

Gustav Kasselstrand har också kunnat påvisa hur ett annat ungdomsförbund fått bidrag utan några som helst problem. Det framgick av en mailkonversation att US inte var så noga med att det skulle vara någon exakt deadline, att gå över tiden var inga problem för andra ungdomsförbund. Personen från det ungdomsförbundet delade Kasselstrands åsikter om att SDU:s ansökan nekades av politiska skäl. Det finns alltså personer på Ungdomsstyrelsen som inte gillar SD/SDU och som kringgår alla regelverk för att stoppa bidragen till dem.

Pressekreteraren på Ungdomsstyrelsen Malin Engstedt lät sig intervjus av DN om ärendet. Hon sade till DN: ”SDU:s ansökan innehöll flera brister från början och när vi begärde kompletteringar återkom de inte i tid. Då är reglerna benhårda.” Det ska tilläggas att Malin Engstedt är medlem i Facebook-gruppen ”Sverigedemokraterna i riksdagen Nej Tack!”

7_malin_engstedt

Malin Engstedt ljuger alltså öppet när hon säger att ”reglerna är stenhårda” eftersom reglerna inte är stenhårda för någon ungdomsorganisation med undantag för SDU som tycks omfattas av särskilda regler. SDU skickade dessutom in samtliga sina ansökningar före deadline. Hon döljer medvetet orsakerna till att SDU inte beviljades bidrag och orsakerna står att finna i den politiska agenda som Ungdomsstyrelsens handläggare har.

malin_engstedt_3

Etniska organisationer som får bidrag

Precis som Statens Kulturråd som låtsas värna om kultur men bara värnar om mångkultur så låtsas Ungdomsstyrelsen värna om ungdomar och ungdomsorganisationer. I själva verket är hela deras verksamhet baserad på att gynna mångkultur och motverka alla som ogillar mångkultur. De personer som är ansvariga för besluten att skicka skattepengar vidare är politiskt tillsatta politruker, de utgör ofta gräddan av pk-skiten i Sverige och har placerats på sina poster för att de är utan några som helst betänkligheter ljuger när det passar, fattar beslut på felaktiga grunder när det passar och vägrar att svara på kritik när deras arbetsmetoder kommer fram i ljuset. I förteckningen över organisationer som beviljats stora ekonomiska bidrag så finns en hel rad organisationer som arbetar för att främja den egna kulturen och den egna etniciteten. Men en svensk organisation kan alltså inte få bidrag om den försvarar den svenska identiteten. Ännu mindre om de skulle försvara den svenska etniciteten.

Så har exempelvis följande organisationer fått flera miljoner bidrag av skattebetalarna:

Albanska Ungdoms Center
Assyriska Ungdomsförbundet
Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund
Bosnisk-Hercegovinska Ungdomsförbundet
Grekiska Ungdomsförbundet
Romska Ungdomsförbundet
Serbiska Ungdomsförbundet
Serbiska Ungdomsorganisationen
Sveriges Unga Muslimer
Syrianska Arameiska Akademikerförbundet
Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

Persongalleriet

Generaldirektör för Ungdomsstyrelsen är Per Nilsson. Han har fått ett jobb där han medverkat till att stärka främmande etniska gruppers inflytande i Sverige genom att dela ut skattemedel till dem. Det är ett obehagligt arbete han ägnar sig åt men han skäms nog inte för vad han gör. Med en hyfsad inkomst så har han ändå råd att slippa bo mångkulturellt.

3_per_nilsson_foto_Jonas_eltes

Ungdomsstyrelsen har också ett insynsråd som har till uppgift att granska hur verksamheten följs. Det finns skäl att anta att rådet består av personer som delar inställningen att SDU inte ska ha några pengar. Så här ser rådets medlemmar ut.

Nihad Bunar 
Docent och sociolog
Nihad Bunar är en person om ofta brukar bortförklara problem med mångkultur.

Soma Amin 
Skolpsykolog på Rädda Barnen.
Soma Amin är också en person om ofta brukar bortförklara problem med mångkultur.

Hanna Broberg 
Ordförande Norrmalms stadsdelsnämnd, (M)
”Diskriminering, rasism och sånt är helt klart på min utelista. Därför är jag med i Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund” säger Hanna Broberg.

Pia Enochsson 
Generaldirektör på myndigheten för yrkeshögskolan.
Pia Enochsson är socialdemokrat, men har som pålitlig politruk fått särskilda uppdrag av Jan Björklund. Att bilda Myndigheten för yrkesskolan var ett sådant uppdrag. Pia Enochsson är medlem i Svenska Kommittén mot antisemitism som bevakar judiska intressen i Sverige. Samma kommitté vars medlemmar ofta förnekar svenska intressen i Sverige.

Wadih-El-Achkar 
Vd på Jobblotsen i Nacka kommun.
Wadih-El-Achkar har medverkat till att motverka ”rasism” och vill öka invandringen till Sverige. Han är med sin bakgrund en perfekt politruk.

Emma Henriksson 
Riksdagsledamot, (KD)
Emma Henriksson har ägnat mycket stor kraft åt att bekämpa Sverigedemokraterna. Hon är riksdagsman för KD och försvara att Sverige behåller kriminella människor istället för att utvisa dem.

Felix König 
Förbundsordförande, RFSL Ungdom och vice ordförande för LSU, paraplyorganisationen för svenska ungdomsorganisationer.
För Felix König är nästan all kritik mot invandringspolitiken ”rasism”.

Ellen Landberg 
Projektkoordinator Fryshuset
Feminist, antirasist. ”I tid av växande rasism kommer också tider av hat kring allt som rör jämlikhet” skriver hon på sin blogg.

Henrik Melius 
Verksamhetschef, Spiritus Mundi.
Spiritus Mundi har fina lokaler i Malmö som finansierats med skattemedel. Melius arbetar för att öka det kulturella utbytet med arabvärlden.

Viveka Urwitz Enhetschef för Socialstyrelsens HIV-prevention
Viveka Urwitzs åsikter är lika pålitliga som insynsrådets övriga medlemmars åsikter är.

Det finns lite olika uppgifter om insynsrådets medlemmar och några av har kanske bytt ut den senaste tiden. Enligt en annan lista på Ungdomsstyrelsens hemsida ingår också följande personer i insynsrådet 2011-2012 (de senaste uppgifterna vi har):

Andreas Carlsson, riksdagsledamot för Krisdemokraterna
Kristina Ljungros, förbundsordförande riksförbundet för sexuell upplysning
Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden
Devin Rexwid, forskare i socialt arbete
Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare Folkbildningsförbundet

Även de finns med för att deras åsikter sammanfaller väl med de beslut som Ungdomsstyrelsen kan tänkas ta. I stort sett allihop är rabiata motståndare till SD.

En av handläggarna på Ungdomsstyrelsen heter Ammar Makboul. Varifrån han kommer är oklart, men han är sannolikt muslim och har starka politiska åsikter som han går ut öppet med. Arbetar man på Ungdomsstyrelsen får man ha politiska åsikter – om det innebär att man älskar mångkultur och hatar SD. År 2009 skrev Makboul en artikel på DN Kultur och på den vänsterextrema sajten ”uppmana nu” där han visade stort förakt för SD och de åsikter som SD företräder.

ammar_makboul

Finns det en enda person som inbillar sig att Ungdomsstyrelsen innerst inne vill ge bidrag till SDU? Finns det en enda person som inbillar sig att Ungdomsstyrelsen består av andra än politiskt korrekta politruker? Finns det en enda person som tror att Malin Engstedt eller andra på Ungdomsstyrelsen har fått sin tjänst på grund av sin kompetens?

Fakta talar för att samtliga är inkvoterade på grund av sina åsikter i ett land där politisk inavel är norm i samhällstoppen. Att folkpartisterna Jan Björklund och Nyamko Sabuni är ytterst ansvariga säger allt både om det parti de tillhör och om Ungdomsstyrelsens verksamhet.

Statliga verk i Sverige fungerar ungefär så här. De har en politiskt korrekt generaldirektör och sedan är samtliga styrelseledamöter eller chefer minst lika politiskt korrekta. Allt handlar om att stötta mångkultur. Det är den skrämmande verkligheten. Ett lika viktigt arbete som att befria oss på pk-media är att upplysa om avarterna i de statliga verken och myndigheterna. De fungerar ibland son avstjälpningsplats för politiker som har misslyckats med allt annat och får uppdrag av sina kollegor för att de ska kunna försörja sig – på skattemedel.

Källor och SDU:s artiklar i ärendet:

http://sdu.nu/2013/01/14/revisor-och-jurist-inga-anmarkningar-ungdomsstyrelsen-avslag/

http://sdu.nu/2013/01/14/ungdomsstyrelsen-blockade-sdu-under-handlaggningstiden/

http://sdu.nu/2013/01/14/granskningen-fortsatter-us-fifflade-med-stickprov/

http://sdu.nu/2013/01/15/bildbevis-handlaggare-pa-ungdomsstyrelsen-liknar-sd-vid-epidemi/

http://sdu.nu/2013/01/15/bildbevis-ungdomsstyrelsen-ljog-ratt-ut-i-media/

Andra sajter som skrivit i samma ämne:

http://www.exponerat.info/sd-hataren-malin-engstedt-fick-avgora-sdus-bidragsansokan/

http://avpixlat.info/2013/01/14/inget-ungdomsbidrag-till-sdu/

http://www.friatider.se/unga-ornar-och-unga-pirater-fick-sdus-skattepengar

http://thoralf.bloggplatsen.se/2013/01/14/9311842-ungdomsstyrelsen/

http://vargiveum.wordpress.com/2013/01/14/ar-det-mygel-pa-ungdomsstyrelsen/

http://rutersju.wordpress.com/2013/01/14/ungdomsstyrelsen-nekar-sdu-skattepengar/

http://sdpartille.wordpress.com/2013/01/14/sdu-nekas-statliga-bidrag-men-unga-musliner-far-miljonbidrag/

http://gotiskaklubben.wordpress.com/2013/01/14/skamligt-miljonbidrag-till-unga-muslimer-0-kr-till-sdu/comment-page-1/

http://www.friatider.se/korruptionsanklagelser-mot-ungdomsstyrelsen

http://varjager.wordpress.com/2013/01/15/annu-ett-politiskt-stallningstagande-mot-sdu/

SDU får inga bidrag

%d bloggare gillar detta: