Nationalisterna har tröttnat: Sverigedemokraterna kan dra åt helvete

Besvikelsen över det nya liberala Sverigedemokraterna går inte att ta miste på. Kritiken flödar på bloggar som tillåter kritik mot det nya SD. På Avpixlat däremot förekommer inte så mycket kritik eftersom de systematiskt rensar bort kommentarer och blockerar alla som ogillar riksdagslistans sammansättning eller liberaliseringen i SD.

En person som under flera år försvarat Sverigedemokraterna med näbbar och klor på olika bloggar är ”Kirre”. Idag skrev han på Fria Tider:

Sverige är i stort behov av att ett nytt sverigevänligt parti kommer in riksdagen, så att inte SD får monopol på migrationspolitiken. 
SD är en enda stor besvikelse där nepotismen frodas, och jag har börjat ruttna på dessa lycksökare som har hängt på, och ser en karriär i partiet, istället för att arbeta för att ta tillvara etniska svenskars intressen och åstadkomma förändringar.
 Att sätta in Bieler och Wigh på riksdagslistan visar hur lågt SD sjunkit, samtidigt som man sparka den kompetenta Alfsson. Kasselstand finns inte med, säger mycket om den dyngstack SD blivit. Min röst 2014 kommer inte att gå till SD i vare sig EU valet eller riksdagsvalet.

sverigedemokraterna-sd-sdu

Den här bloggen har som intention att i första hand bekämpa gammelmedia. Men när Patrik Ehn uteslöts ur SD och partiet sedan i snabb takt gjorde sig av med duktiga medarbetare tvingades vi fokusera på att kritisera SD, något som många inte vågade göra öppet på grund av risken för grov smutskastning från partiet. Vi har i en rad artiklar följt utvecklingen sedan Ehn uteslöts och lovade då att följa partiet för att se åt vilket att det gick. (Om det kan man läsa i den här tråden) Steg för steg har partitoppen säkrat sin politiska och ekonomiska makt med hjälp av korrupta metoder, svågerpolitik och fulspel. Steg för steg har partiet vänt sig bort från viktiga kärnväljare, övergivit nationalismen och det svenska folket som äger det formella rätten till sitt eget land.

Idag skrev signaturen ”Valfisken” på Fria Tider en träffande kommentar om SD utveckling:

Jag tror att många SD:are är fd moderater. Det tog dessa fd moderater 10 år för lång tid att inse moderaternas förräderi i alla frågor som tidigare var moderata kärnfrågor. Nu tar det 10 år till innan samma människor skall inse att SD gjort en liknande transformering som moderaterna, nämligen att i lönndom byta från en patriotisk agenda till en agenda präglad av kulturmarxism.

Nu vet vi att SD är ett förlorat parti för den som vill ha tillbaka det land som sjuklövern stulit från oss. SD kommer inte att göra någonting åt den förstörelse som Sverige har utsatts för under 30 års vanstyre och politiskt förtryck. SD har istället valt att bli en del av förtryckarna när de bekämpar nationalister i Sverige – och även i andra länder – istället för att stödja dem.

Därför säger vi till Sverigedemokraterna: Ni kan dra åt helvete!

Nu börjar jakten på politiska alternativ på allvar

Att rösta på SD eller sjuklövern är uteslutet. De utgör en åttaklöver som aldrig någonsin kommer att lämna köttgrytorna frivilligt. Deras mål är att vara livstidsförsörjda med hög lön av skattebetalarna, inte att rädda Sverige. Åttaklövern arbetar istället för att undergräva och förstöra det svenska Sverige.

De partier som har många år på nacken har förändrat sin politiska retorik så mycket från den tid de startades tills idag att de inte går att känna igen. När partier börjar växa kommer infiltratörerna, karriäristerna och besserwissrarna in och talar om för aktiva idealister vad de borde göra för att få partiet att växa. De har nämligen alltid utmärkta förslag på vad som borde strykas eller läggas till i politiken för att göra ett parti mera framgångsrikt. När ett parti sedan har raderat ut sina kärnfrågor och anpassat sig till andra etablerade partier som redan gått samma väg får vi bara ännu fler partier som de egentliga makthavarna aldrig behöver oroa sig för.

Det parti som är nyast i riksdagen är på väg att göra samma resa som sossarna, centern, kristdemokraterna och moderaterna har gjort. De överger de frågor som gjorde att partiet en gång behövdes.

Men det dyker upp nya partier som inte vill göra samma resa som de nuvarande riksdagspartierna har gjort, som istället vill hävda sin politik och inte göra den göra den impotent genom anpassning.

Två sådana partier är särskilt intressanta. Svenskarnas parti (SvP) och Vetenskapliga partiet är två helt olika partier med olika politiska fokus, men de har en sak gemensamt. De tänker inte acceptera att folk kommer in och kapar partierna och tar död på kärnfrågorna.

Svenskarnas parti har ett grundprogram som ligger fast och kan inte ändras. Det har gjorts för att partiet inte ska kunnas infiltreras av liberaler eller andra som vill radera ut partiets viktiga kärnbudskap om att Sverige är svenskarnas land och ska förbli det. Det är många som har åsikter om detaljerna i programmet, men tanken på att hålla infiltratörer eller sabotörer som vill urholka programmet borta är klokt. Svenskarnas parti brukar hänvisa till den stora omsvängning som Sverigedemokraterna har gjort från att vara ett etnonationalistiskt parti till att vara ett parti som förespråkar ”öppen svenskhet” vilket innebär att vem som helst kan bli ”svensk”.

Man kan diskutera detaljerna i SvP:s partiprogram, men faktum är att partiet behövs mer än Sverigedemokraterna som bara är en blek kopia av sitt forna jag. SvP står närmare det tidiga Sverigedemokraterna än vad SD själva gör. Ingen behöver tvivla på att det finns problem i SvP, det gör det i alla partier. Det finns också personer som är mer eller mindre lämpliga att företräda SvP, men i den stora samhällsdebatten behövs SvP:s politik mer än någonsin. Därför är det klokare att rösta på Svenskarnas parti i valet än på Sverigedemokraterna. Om ett parti redan från början deklarerar att de inte kommer att låta sig köpas, förstöras eller urholkas ska man nog se det som en styrka. SvP:s styrka är invandringspolitiken. Vi återger här hela deras invandringspolitiska program så att du ska få klart för dig att det är värt att lägga en röst på SvP för att få det genomfört.

sverigedemokraterna-sd

SvP:s migrationspolitik

Migrationspolitik

Svenskarnas parti förespråkar ett Sverige där svenskarnas gemensamma intressen i så hög grad som möjligt kan tillgodoses. Då detta är det enda land svenskarna har så måste det i första hand fastslås att en migrationspolitik skall föras som inte på ett negativt sätt inverkar på svenskarnas fortlevnad och majoritetsställning i Sverige.  Detta säkerställs i Svenskarnas partis strävan efter ett etniskt homogent samhälle, något som dessutom är av största vikt för att samhället skall kunna ha en så positiv utveckling som möjligt och där samhällsresurserna i högsta grad går tillbaka till medborgarna, såväl rent ekonomisk som i form av samhällsservice, livskvalitet, trygghet och öppenhet. I detta sakpolitiska dokument klargörs på vilket sätt Svenskarnas parti avser att verka konkret för att ett homogent och harmoniskt samhälle skall kunna upprättas på ett ansvarsfullt sätt.

Invandringspolitik

Dagens invandring är inte ekonomiskt hållbar

Det påstås ofta från etablissemanget att ”invandring berikar” eller att dagens massinvandring är en vinstaffär för svenskarna ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Det är ett falskt påstående som inte stämmer överens med verkligheten, exempelvis redovisade Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) 2009 att invandringens årliga nettokostnad är 1,5 – 2,0 procent av BNP, eller upp till 58,7 miljarder kronor. Nämnas bör också att denna beräkning är låg i jämförelse med andra studier och kostnaden är baserad på en beräkning av totala skatteintäkter från invandrare minus offentlig konsumtion samt bidrag till invandrare. Den tar alltså inte hänsyn till andra invandringsrelaterade kostnader i samhället så som exempelvis de samlade ekonomiska kostnaderna för den ökande kriminalitet som invandringen medför.

De stora problem som samhället drabbats av vilka är direkta resultat av det multietniska samhället kräver flera åtgärder. Till att börja med måste massinvandringen till Sverige stoppas. Att enbart minska invandringen vore att anse att det inte bara är acceptabelt med den samhällssituation som i dagsläget återfinns i en stor del av landet – med bland annat hög kriminalitet, otrygghet, försämrad livskvalitet, samhällsservice och samhällelig otillgänglighet – utan att den dessutom skall tillåtas förvärras ytterligare, om än inte i samma höga takt som med dagens massinvandring. Som ett exempel på vikten av att invandringen stoppas och inte bara minskas kan nämnas hur Katrineholm kommun under 2012 varslade 50 lärare om uppsägning på grund av ökade utgifter och samtidigt förvarnade kommuninvånarna om att höjd kommunalskatt och fler uppsägningar kunde bli aktuella för att möjliggöra en invandring av 400 somalier. Oavsett om detta bara skulle skalas ner till en invandring av 10 000 personer istället för dagens invandring av ca 100 000 invandrare årligen, så är det lätt att inse att det är en oacceptabel kostnad för svenskarna att betala. På ett nationellt plan skulle detta teoretiskt innebära att motsvarande 1 250 lärartjänster i Sverige skulle kunna komma att dras in, varje år, samtidigt som hot om fler uppsägningar och höjd skatt skulle utlysas för att möjliggöra en fortsatt invandring av 10 000 personer till Sverige nästkommande år.

Svenskarnas parti anser inte att det är försvarligt att ha en invandring till Sverige som resulterar i en ständig försämring som drabbar alla invånare, därför är vår första åtgärd gällande invandringspolitiken att invandringen skall stoppas. Svenskarnas parti förespråkar att Sverige skall utvecklas och att välfärden i landet åter skall byggas upp, istället för att avvecklas så som den gör idag.

Dagens invandring går inte att motivera av humana skäl

Det bör i sammanhanget även poängteras att en invandring till Sverige från drabbade länder inte heller förbättrar situationen på ett globalt plan, och att det därför inte finns motiv till fortsatt invandring av humanitära skäl. Globalt sett föds många miljoner barn in i extrem fattigdom varje år vilket innebär att oavsett om Sverige skulle ta emot en miljon människor årligen så skulle det inte påverka situationen utanför Sverige på sikt utan enbart resultera i att även Sveriges befolkning i förlängningen skulle hamna i en likadan situation. Forskning visar dessutom att migrationen är problematisk även för utvecklingen i de länder som invandrarna ursprungligen kommer från. Detta på grund av så kallad brain drain, det vill säga att det ofta är de med störst möjlighet att bidra till en förbättring av situationen i ursprungslandet som har förmåga att resa över halva världen för att ta sig till ett europeiskt land, och det är betydligt svårare att förbättra situationen i ursprungslandet om de mest kompetenta personerna utvandrar från det. För att komma till rätta med grundorsakerna till att det i vissa länder är en mycket stor andel av invånarna som lever i extrem fattigdom så krävs andra åtgärder än en invandringspolitik som i praktiken inte påverkar andelen utsatta i länderna. När de svenska inhemska samhällsproblemen är åtgärdade i största möjliga mån, är i första hand en politik aktuell där biståndspolitiska åtgärder sätts in i dessa länder för att kunna hjälpa till att bland annat stoppa befolkningsökningen och på så sätt bidra till att ländernas resurser räcker till för befolkningen. Ett stopp på befolkningsökningen i tredje världen är nödvändig för en globalt hållbar utveckling och därav en fråga som även ligger i svenskarnas intresse. Att i övrigt försöka bidra till en lösning på grundproblemen till flyktingsituationer i andra delar av världen bör överhuvudtaget vara rådande, exempelvis genom att verka politiskt mot främmande makters krigföring i andra länder.

En invandringspolitik med svenskarnas intressen i åtanke

Dagens invandring går inte att motivera varken ekonomiskt eller humanitärt, den motverkar inte lidandet på ett globalt plan utan medverkar snarare till ett ökat lidande inom Sveriges gränser. Dessutom leder en fortsatt invandring av etniskt främmande människor på sikt till ett oönskat befolkningsutbyte där svenskarna steg för steg förlorar sitt eget land. Svenskarnas parti förespråkar vidare att de ekonomiska kostnaderna för invandringen istället skall användas för att utveckla, stärka och återuppbygga det svenska samhället. Av framförallt dessa skäl förespråkar Svenskarnas parti i inledningsskedet ett stopp på invandringen. I ett senare skede bör möjligheter öppnas upp för sådan invandring av personer som tillhör samma folkslag som svenskarna och alltså inte påverkar den demografiska situationen i Sverige eller bidrar till en negativ samhällsutveckling.

Arbetskraftsinvandring

Svenska arbeten skall i första hand gå till svenskar

Sverige utfärdade nästan 20 000 arbetstillstånd till utomeuropéer under 2012, samtidigt som över 10 000 personer från länder inom EU fick tillstånd till långvarigt arbete i Sverige. En exakt siffra från EU går inte att få då arbetstillstånd inte krävs för EU-medborgare som arbetar kortare perioder. De vanligaste jobben för utomeuropéer som beviljas arbetstillstånd i Sverige är arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning. Det innebär även att en stor del av dessa arbeten istället hade kunnat gå till arbetslösa svenskar, och lönenivån hade undvikit att dumpas även inom dessa yrkeskategorier. Arbetslösheten i Sverige uppgick under maj 2013 till 417 000 personer (8,2%), ungdomsarbetslösheten uppgick under samma period till 172 500 personer, alltså hela 26,9%. Svenskarnas partis inställning till arbetskraftsinvandring är att denna inte bör stoppas men däremot begränsas starkt för att underlätta svenskarnas möjligheter att i första hand få de arbeten som är tillgängliga i Sverige. I de fall arbetskraft måste rekryteras från andra länder anser Svenskarnas parti att denna i första hand skall rekryteras i form av arbetare som tillhör samma folkslag som svenskarna, och i andra hand av personer som inte tillhör samma folkslag som svenskarna. Uppehållstillstånd för arbetare som inte tillhör samma folkslag som svenskarna skall dock vara tidsbegränsat och inte grund till svenskt medborgarskap.

En negativ befolkningsutveckling motiverar ej arbetskraftsinvandring

Det påstås även ofta att det är nödvändigt med en ökad invandring för att säkra framtida pensionsavgångar. Att det argumentet överhuvudtaget skulle ha bäring är något som forskning ifrågasatt, men att den negativa befolkningsutvecklingen i Sverige är ett problem är ett faktum. Svenskarnas parti anser dock inte att en acceptabel lösning på det problemet är att ersätta svenskarna med andra folkslag. Förutom att det är oacceptabelt att byta ut svenskarna mot andra folkslag går det givetvis inte att lösa problemet genom att tillåta en invandring av personer som redan är arbetslösa när de kommer till Sverige och dessutom även fortsättningsvis i högre grad än svenskarna behöver ekonomisk ersättning från de svenska tillgångarna, tillgångar som istället hade kunnat gå till att exempelvis skapa incitament för att vända befolkningsminskningen eller för att öka livskvaliteten för pensionärerna. Den arbetskraftsinvandring som förespråkarna av invandringen påstår skulle kunna ”rädda de svenska pensionerna” är dessutom i realiteten en invandring i hög grad från länder med stora problem av analfabetism och låg utbildning. En stor del av de som kommer till Sverige är alltså personer vilka oftare bidrar till de ekonomiska kostnaderna snarare än inkomsterna. Invandringen räddar alltså inte på något sätt de svenska pensionerna, utan istället bidrar den till att dränera statsfinanserna och ytterligare försämra möjligheterna till en dräglig pension. Svenskarnas parti anser att de svenska pensionerna skall säkras genom politiska åtgärder som underlättar för och uppmuntrar svenska familjer till att skaffa fler barn för att vända den negativa befolkningsutvecklingen till en positiv sådan. Vidare avser Svenskarnas parti att genom politiska beslut dra ner på många av de kostnader som idag inte ligger i svenskarnas intressen, inom till exempel invandring och mångkultur, för att med dessa medel bland annat kunna säkra och förbättra de svenska pensionerna.

Återvandrings- och utvandringspolitik

Svenskarnas parti förespråkar en positiv återvandrings- och utvandringspolitik

En positiv återvandrings- och utvandringspolitik syftar till att på ett ansvarsfullt och humant sätt vända den massinvandring som medfört det negativa mångkulturella samhället av idag, för att på sikt återuppbygga ett så harmoniskt svenskt samhälle som möjligt. För att en så positiv samhällsutveckling som möjligt skall komma till stånd så krävs först och främst en avveckling av det multietniska samhället så att svensk folkgemenskap, trygghet och välfärd kan återupprättas. Detta bör göras stegvis och över en längre period för att säkra en ansvarsfull och så human förändring som möjligt.

Kriminella invandrare samt invandrare som uppehåller sig illegalt i Sverige

I arbetet med det multietniska samhällets avveckling avser Svenskarnas parti att först och främst annullera svenska medborgarskap som utgivits till invandrare som dömts för brottslighet i Sverige, och därefter omedelbart utvisa dessa samt asylsökande dömda för brott. För att hindra eventuella utländska brottslingar som anser att det inte är något större straff att sitta i svenskt fängelse, anser Svenskarnas parti att Sverige bör ingå avtal med så många länder som möjligt så att utländska brottslingar kan avtjäna straffet i hemlandet snarare än i Sverige. Sådana avtal måste dock kunna garantera att straffet avtjänas enligt svensk dom och att inte brottslingar som avtjänar straffen i sina hemländer släpps fria före avtjänat straff. Eventuella benådningar måste godkännas av Sverige. Brottslingar för vilka det inte går att ingå tillfredställande avtal om straffavtjänande i hemlandet skall avtjäna straffen i Sverige och därefter utvisas omedelbart, utan tvist och utan försening. Detta både för att förhindra fortsatt brottslighet och för att göra en tydlig markering att det inte är acceptabelt att ta sig till Sverige för att begå brott. Det skall i alla lägen anses vara en försvårande omständighet när ickesvenskar återgäldar svenskarnas gästfrihet genom att begå brott. Beslut om utvisning skall vidare inte kunna överklagas utan skall verkställas så snart som möjligt. Att uppehålla sig illegalt i landet är ett starkt belägg för att ett ärligt uppsåt med vistelsen saknas och skall därför vara straffbart.

Långsiktig återvandrings- och utvandringsprocess

Först när samtliga kriminella invandrare utvisats kan en mer långsiktig återvandrings- och utvandringsprocess inledas enligt principen sist in – först ut, och det kan inte nog understrykas att denna politik skall genomföras så humant och ansvarsfullt som möjligt med målsättningen att så få människor som möjligt skall uppleva obehag under verkställigheten. Invandringsprocessen som gjort Sverige multietniskt har tagit decennier och det är rimligt att även låta återvandringsprocessen ta den tid som krävs för en positiv utvandring. Svenskarnas parti anser att de svenska medborgarskap som utgivits till invandrare sedan beslutet togs att göra Sverige mångkulturellt 1975, skall omprövas och att ickesvenskars svenska medborgarskap skall återkallas. Under den långsiktiga återvandrings- och utvandringsprocessen skall givetvis ickesvenskar säkras samma rättigheter och skyldigheter som svenskarna och eventuella avyttringar av ägande före flytt, i form av till exempel boende, skall göras till marknadsmässiga priser. Incitament för att underlätta och påskynda återvandring och utvandring bör även skapas genom att använda en del av mångkulturens kostnader till återvandringsbidrag. Att åter- och utvandringsprocessen skall få ta den tid som krävs för att ske på ett ansvarsfullt och tryggt sätt innebär också att de personer som levt större delen av sitt liv i Sverige och hunnit uppnå pensionsålder vid den tid som Svenskarnas parti kan ändra migrationspolitiken, samt varit hederliga, också skall ges möjlighet att leva sina sista år i Sverige ifall de så önskar. Omprövningarna av medborgarskapen som har utfärdats under den aktuella perioden bör vidare ske av migrationsverket. I de fall då det är osäkert huruvida en medborgarskapsansökan kommer från en person som tillhör samma folk som svenskarna så kan detta utredas med redan nu befintlig teknik där vetenskapen enkelt kan placera en individ inom eller utanför en population. Svenskarnas parti har vidare inte några ambitioner att lägga sig i beslut om till vilka regioner eller länder som de utvandrande vill flytta till, utan förespråkar en politik där utvandringen skall underlättas i största möjliga mån oavsett vart flyttningen sker. Under återvandringsprocessen anser Svenskarnas parti vidare att respektive folkgrupp i så hög grad som möjligt skall uppmuntras att bibehålla egna kulturyttringar och traditioner för att underlätta återetableringen i respektive ursprungsland.

Svenskarnas partis migrationspolitik i korthet:

+ Svenskarnas parti förespråkar att svenskarnas intressen i så hög grad som möjligt skall tillgodoses och förordar därför ett generellt stopp på invandringen.

+ Arbetskraftsinvandring skall enbart ske för tjänster som inte kan tillsättas av svenskar och rekrytering till tjänster som inte kan tillsättas av svenskar bör i första hand ske av personer som tillhör samma folkslag som svenskarna.

+ Samtliga invandrare som är dömda för brott skall utvisas omedelbart och därefter inte tillåtas besöka Sverige.

+ Starka incitament i form av exempelvis återvandringsbidrag skall skapas för att underlätta och påskynda avvecklingen av mångkulturen.

+ Svenska medborgarskap som delats ut till personer som inte tillhör samma folkslag som svenskarna skall återkallas och ett individuellt återvandringsprogram upprättas för att kunna säkerställa en positiv utvandring.

+ Avvecklingen av det multietniska samhället skall ske ansvarsfullt och humant enligt principen sist in – först ut.

Ett annat parti som också behövs i svensk politisk debatt är Vetenskapliga partiet. Partiets politik kretsar mycket kring miljöfrågor. Partiledaren Martin Gustavsson har varit medlem i Miljöpartiet som han lämnade för att partiet förlorat sina tidiga ideal om fred och miljö. Efter en tid av insiktsskapande tankeverksamhet grundade han Vetenskapliga partiet och utvecklade ett program som inte bara är intressant, det är ett viktigt debattinlägg om vilket framtida samhälle vi ska ha. VP har många av de element som skulle kunna göra det till ett stort folkligt miljöparti om inte vissa makthavare och medier stod i vägen och lobbade för Miljöpartiet.

De flesta riksdagspartier tar intryck av olika liberala tankesmedjor eller stora ekonomiska eller andra särintressen och anpassar sin politik till dem, medan VP tar intryck av forskning och fakta för att partiets politik ska ge oss ett bättre samhälle som är hållbart även i framtiden.

Vetenskapliga partiet behövs alltså i den politiska debatten.

vp

Vetenskapliga partiets gröna politik

Vi är först och främst ett väldigt grönt parti, förmodligen det grönaste av alla partierna som finns. Inte enbart för att vår partiledare kommer från Miljöpartiet och har medverkat i gröna partiet men pga. att vetenskapliga undersökningar visar att resurserna håller på att sina och att populationen snart kommer överstiga vad som kan produceras. Vetenskapliga undersökningar visar också att allt mer natur försvinner p.g.a. mänsklig aktivitet.

Vårt huvudmål är därför att se till att naturen kommer i balans med oss människor på kort och lång sikt, lokalt och globalt. Därför vi vill skapa minskade transporter och varor och därför är vi för att Sverige lämnar EU-medlemskapet eller att en bättre konstruerad union eventuellt bildas mellan Sverige, Norge och Danmark. Vi vet att detta kommer minska transporterna och samtidigt skapa en större enhet med rimliga gröna fördelar.

Men vi går lite djupare i vårt gröna tänkande och vill ha nedväxt av befolkningen och ekonomin både globalt och lokalt. Detta är pga. att vetenskapliga fakta pekar på att vi borde vara färre människor på planeten för att komma i balans med naturen. Vi bör inte avverka mer skog än vad som återväxer. Vi vill även få ner koldioxidhalten i luften på en jämnare och lägre nivå med hjälp av sol, vind och vattenkraft och bli oberoende av olja.

Men vi går ännu djupare än så i vårt gröna tänkande. Med ren matematik kan vi med hjälp av den exponentiella funktionen visa varför det är att föredra hjälp lokalt om man vill komma i balans med naturen på kort och lång sikt.

Vi vill pga. dessa logiska slutsatser skapa balans lokalt där problemen finns genom insatser som löser grundorsakerna. Kalkylen pekar givetvis entydigt på bättre resultat för framtiden om man gör detta.

Vi har efter undersökningar kommit fram till att en balans med naturen i Sverige och vår nuvarande levnadstil medför att vår egen befolkning bör ligga på ca 5-6 miljoner människor. Detta baserar sig på Sveriges odlingsbara mark, naturens behov, ex. en rimlig vargstam, samt svenskarnas nuvarande konsumtion. Om människors levnadsvanor förändras till ett mer hälsosamt ekologiskt leverne kan givetvis denna siffra justeras.

Vi vill hjälpa alla världens folk, men rent ekonomiskt och populationsmässigt är inte invandring rätt lösning idag. Man kan dessutom defacto hjälpa fler människor i sina hemländer om pengarna satsas rätt och samtidigt kan vi då lösa problemet mer långsiktigt.

Det är visserligen en motbjudande slutsats, men enkelt att förstå att vi då hjälper på ett mer korrekt sätt och att vi i längden skapar mer lycka totalt än genom ogenomtänkta panikutryckningar. Vi vill att vårt synsätt där framtidens generationers väl står i fokus ska bli det politiskt korrekta.

I de gröna frågorna ser vi goda samverkansmöjligheter med människor i det nystartade Gröna partiet, Enhet och med Vänsterpartiet. Vi hoppas givetvis på en ljusnande framtid för de andra partierna i miljöfrågorna också.

Även om Svenskarnas parti och Vetenskapliga partiet fokuserar på olika frågor så borde de vara de två största partierna i Sverige. Så angelägna är deras frågor.

Vi vill gärna bidra till genomförandet av en tyst revolution i Sverige. Alla som röstat på de åtta riksdagspartierna och deras mer eller mindre meningslösa politiska förslag borde nu sluta kasta bort sina röster på dem. Välj istället ett parti som har en politik som är bra för Sverige på långsikt.

Det finns bara två sådana partier. SVENSKARNAS PARTI och VETENSKAPLIGA PARTIET.

Trots deras stora olikheter så behövs de, inte bara för debattens skull utan för vår framtids skull.

SVERIGEDEMOKRATERNA KAN DRA ÅT HELVETE NU!

Taggat:,

4 tankar om “Nationalisterna har tröttnat: Sverigedemokraterna kan dra åt helvete

  1. GUL Gulsson mars 15, 2014 kl. 00:03 Reply

    Tog en titt på vetenskapliga partiets hemsida som jag aldrig hört talas om. Deras partiledare anser att vi besprutas med chemtrails vilket säger en hel del om vilken vetenskaplig nivå det partiet ligger på. Det tycks ploppa upp väldigt många småpartier numer av någon anledning och de tycks för det mesta bestå utav en hemsida och en styrelse som mest.
    https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/03/12/aerosolbesprutningen-ska-oppet-diskuteras-av-riktiga-vetenskapsman/

    Svenskarnas parti ser där i mot ut som ett verkligt parti mad aktiva medlemmar och en utbyggd organisation.

  2. Tackar för den positiva uppmärksamheten och vad gäller socialpolitiken är det nog så att SD är allför infiltrerade av Moderater, men samtidigt är inte S och MP långt efter vad gäller borgerlig infiltration. Birger Schlaug lämnade MP och röstar nog V i valet verkar det. Utan valsamverkan ser det mörkt ut för alla småpattier även om Gudruns driv är lovande för Fi. De verkar dock göra om Ohlys misstag och tjatar om ”rasism”. Det verkar snarare gynna SD. Fi jobbar alltså för SD genom att fokusera negativ energi mot dem, men det är de inte helt medvetna om.

  3. […] Nationalisterna har tröttnat: Sverigedemokraterna kan dra åt helvete (14 mars 2014) […]

  4. […] Sverigedemokraterna kan dra åt helvete […]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: