Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har stora fattningsproblem och bör avgå omedelbart

Den senaste dagarna har vi fått se en folkstorm mot Lena Adelsohn Liljeroth (M). Hon har öppet visat förakt mot demokrati och yttrandefrihet på ett sätt som för tankarna till vilken totalitär stat som helst. Nu frågar sig en del irriterat om hennes hörselskada har satt sig på hjärnan också eftersom hennes omdöme och fattningsförmåga verkat vara obefintligt.

Reaktionerna på bloggarna och alternativa medier är enstämmiga: Hon bör avgå, hon är totalitär och hon saknar omdöme.

FOLKRÖRELSEN.ORG SKRIVER:

Avgå, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fick inte sin vilja igenom. När den parlamentariska presstödskommittén i förra veckan lämnade sitt betänkande var alla eniga om att presstödet inte ska handla om politiskt godtycke genom den åsiktsklausul som Adelsohn Liljeroth saknar.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) är starkt kritisk mot riksdagens presstödskommités beslut. Nu säger hon att regeringen delar utredaren Hans-Gunnar Axbergers ( svensk professior i medierätt) )uppfattning om att en invandringspolitisk paragraf bör införas i den nya lagstiftningen. (Fria Tider)  Vi undrar hur mycket professorn i medierätt har fått betalt med svenskarnas skattemedel för att  opinionsbilda mot sina egna intressen och anseende som jurist i medierätt?
Regeringen hotar med att införa en invandringspolitisk paragraf, trots allt.  I detta sammanhang har Adelsohn Liljeroth den dubbelmoraliska fräckheten att prata om vad som strider mot demokratiska värden.  Det finns inte tillräckligt stora diktaturpriser som som kan utdelas för hennes behov av åsiktsförtryck.

”Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd”, säger hon i SVT debatt. Hennes resonemang visar med skrämmande tydlighet att hon inte respekterar vare sig grundlagen, FN-deklarationen eller demokratin.

Kulturministern, Hans-Gunnar Axberger och regeringen ska anmälas för att planera- och uppmuntra grundlagsbrott. Detta DDR-gäng ägnar sig åt politisk åsiktsförföljelse med sina grundlagsbrottsliga förslag, vilket strider så det ryker mot artikel 2 i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.

Läs resten av artikeln här.

AVPIXLAT SKRIVER:

Kulturministerns presstödsutspel antidemokratisk ministerstyre

ett utspel på SVT Debatt uttrycker kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) kritik mot att presstödskommittén kommit fram till att presstöd inte heller i framtiden bör villkoras med att en tidning har “rätt” politiska åsikter. Ministern tar till orda med anledning av att Presstödsnämnden ska ta ställning till om påstått högerextrema tidningen Nya Tider skall tilldelas presstöd. Adelsohn Liljeroth talar om att slå vakt om allsidig nyhetsförmedling och demokratisk värdegrund men regeringen vägleds snarast av motsatsen till dessa ambitioner. 

Presstödskommittén beslöt tidigare att inte förorda en bedrägligt benämnd så kallad “demokratiparagraf” i presstödsreglerna, med vilken man på godtyckliga grunder skulle kunna diskvalificera tidningar som Presstödsnämnden anser förmedlar “fel” åsikter. En sådan paragraf förordades av presstödskommitténs ordförande Hans-Gunnar Axberger som i en kommentar till sin reservation mot beslutet sade att “det blir en ohållbar situation om medborgarna med sina skattepengar tvingas stödja rasistisk propaganda“.

Kulturministern, som är den som å regeringens vägnar har tillsatt presstödsutredningen, deklarerar nu att hon anser att kommittén missförstått sitt uppdrag – meningen var inte att man på allvar skulle utvärdera för- och nackdelarna med en demokratiparagraf, bara att man skulle ge sken av detta så att den kunde införas med en illusion av legitimitet. Nu står regeringens hopp till remissinstanserna som via kulturministern för säkerhets skull ges glasklara besked om hur de förväntas ställa sig i frågan.

Läs resten av artikeln här.

FRIA TIDER SKRIVER:

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) är starkt kritisk mot riksdagens presstödskommités beslut om att presstödet inte ska bero på tidningars politiska innehåll. Nu säger hon att regeringen delar utredaren Hans-Gunnar Axbergers uppfattning om att en invandringspolitisk paragraf bör införas i den nya lagstiftningen.

”Ett exempel är den debatt som uppstod när den uttalat invandrarkritiska tidningen Nationell idag erhöll presstöd för första gången”, skriver Aldelsohn-Liljeroth på SVT Debatt.

Hon konstaterar att det var mot bakgrund av att Nationell idag beviljades presstöd som hon gav presstödskommittén i uppdrag att bedöma om det borde ställas krav på respekt för ”demokratins idéer” eller på annat sätt säkerställa att statligt stöd kan motiveras ur ”demokratisk” synvinkel. Med ordet demokrati syftar kulturministern på sig själv och andra politiker som delar hennes uppfattning i framförallt migrationsfrågor.

”Kommittén slutsats blev att sådana krav skulle kunna ses som ett sätt att hindra det tryckta ordet. Jag delar inte den bedömningen”, skriver hon.

Nu hotar regeringen med att införa en invandringspolitisk paragraf ändå – trots att samtliga riksdagspolitiker som sitter med i kommittén är emot det.

”Jag inväntar nu remissinstansernas synpunkter på Presstödskommitténs förslag. Jag hoppas att de svaren ger en grund för att införa en demokratibestämmelse när den nya presstödsförordningen ska träda i kraft”, avslutar demokraten Adelsohn-Liljeroth.

Läs artikeln här.

Fria tider har också en engelskspråkig version:

Swedish minister for Culture Lena Adelsohn-Liljeroth (Liberal) is critical of a Parliamentary committee and its decision to uphold the rules stating that press subsidies may not depend on newspapers’ political content. According to the responsible minister, a ”democracy clause” should be included in the new legislation, barring ”immigrant-critical” news outlets from receiving the statutory subsidies. 

”One example is the debate that occurred while the pronounced immigrant-critical newspaper Nationell Idag received press subsidy” Adelsohn-Liljenroth writes in an article published on SVT Debatt.

She notes that it was against this background [that Nationell Idag was granted press subsidy] that she gave the Parliamentary Committee on Press Subsidies the directive to determine whether rules should call for ”respect for the ideals of democracy” or otherwise ensure that subsidies are justified from a ”democratic perspective”. The wordings denote the sharing of views on migration policy proposed by the Swedish government, most political parties and mainstream media. However, the ministerial directive to the committee resulted in an unwelcome conclusion. Mrs. Adelsohn-Liljeroth: ”The Committee concluded that such a requirement could be seen as a way to hinder the printed word. I disagree with that assessment”.

Läs artikeln här.

REALISTEN SKRIVER:

Sveriges kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth skriver idag på SVT Debatt att så kallade ”antidemokratiska tidningar” inte bör få presstöd. Som antidemokratiska menar hon de som inte skriver under på följande påstående;

”En demokrati byggd på att alla människor är lika värda och att ingen ska diskrimineras på grund av sin religion, sitt etniska ursprung eller av annat skäl.”

“…eller av annat skäl.” Smaka på det en gång till; “…av annat skäl.” Vad menar människan? Det vet hon naturligtvis inte. Det här är ett tecken på det intellektuella haveri vi upplever i vår tid.

De som talar vitt och brett om demokrati tvingas aldrig konfronteras med följdfrågan vad det innebär. I valet till norska Stortinget kom Miljöpartiet De Gröna in med ett mandat, detta med en väljarandel på 2,8%. Det hade inte räckt i Sverige med sin 4 %-spärr. I Storbritannien kan man å andra sidan vinna ett val med färre antal röster än den som fick flest då man där har valsystemet med majoritetsval i enmansvalkretsar. Du hör dock sällan så kallade “demokrater” i Sverige förfasa sig över detta och kräva förändringar.

När det gäller yttrandefriheten far hon också ut i floskler som hon egentligen inte kan försvara;

“Frågan om en demokratibestämmelse handlar inte om att begränsa yttrandefriheten. Rätten att yttra alla typer av budskap, även antidemokratiska, ligger fast och skyddas i grundlag inom tryck- och yttrandefrihetens gränser.

Skattemedel ska inte användas för att sända budskapet att människors värde beror på var jag kommer ifrån eller vem jag är.”

“…vem jag är.”? Återigen; Vad menar hon? Vilka menar hon?

I Sverige har du som utländsk medborgare skriven här rätt att rösta i kommunval med inte till Riksdagen. Var lägger Adelsohn Liljeroth in det på demokratiskalan? Är det ett tecken på en utvecklad demokrati, där utländska medborgare får rösta här, eller är det ett tecken på ett demokratiskt underskott att de inte får rösta även i riksdagsval? Och att tycka att de varken ska få rösta i kommun- region/landsting- eller riksdagsval, är det antidemokratiskt? Om hon försvarar att utländska medborgare endast får rösta i kommunval, gör det då henne till halvdemokrat då vi som anser att de inte är röstberättigade alls är ”antidemokrater”?

Läs hela artikeln här.

DISSIDENTEN STENKVIST SKRIVER:

Lena Liljeroth (Adelsohn måste här betraktas som mellannamn enligt namnlagen 12 § 3) har på SVT Debatt publicerat en artikel som gett det politiskt korrekta svamlet ett ansikte genom undertecknaren. Frågan gäller i allmänhet presstöd till tidningar som inte delar Liljeroths syn i den immigrationspolitiska frågan. Frågan gäller i det aktuella fallet tidningen Nya Tider. Jag läser inte Nya Tider och vet inte exakt var de står i demokratifrågor eller andra frågor. Jag anar dock en dragning åt det nationella och konservativa hållet. Frågan gäller inte tidningen i sig utan det resonemang Liljeroth rent principiellt för i sin artikel. För det första kallar Liljeroth utan konkreta exempel tidningen ”antidemokratisk”. Jag läser inte själv tidningen så jag kan inte uttala mig i sakfrågan, men det hör till de demokratiska spelreglerna att man åtminstone nämner ett par konkreta exempel innan man på ett braskande sätt deklarerar sitt fördömande. Låt oss titta vidare i Liljeroths text.

Dagstidningarna fyller en viktig demokratisk funktion eftersom de bidrar till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Tittar vi på våra stora dagstidningar så är allsidigheten vad gäller både nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen inte så där enormt stor. Ibland för man känslan av att de rent av kopierar varandras artiklar. Jag anser nog att presstödet misslyckats med uppdraget om en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Vidare i texten.

En demokrati byggd på att alla människor är lika värda och att ingen ska diskrimineras på grund av sin religion, sitt etniska ursprung eller av annat skäl.

Rent konkret betyder ”alla människor lika värda” allt och intet. I brist på konkreta exempel får man bland känslan att satsen betyder att den som uttalar den är extra fin och kultiverad, till skillnad mot den oupplysta pöbeln. Självklart skall ingen diskrimineras, men vem argumenterar kvinnan emot och vad har det med presstödet att göra? Vidare i artikeln läser vi.

Frågan handlar om huruvida du och jag som skattebetalare ska främja spridningen av åsikter som strider mot det demokratiska samhällets grundläggande värden. Där är min uppfattning klar. Skattemedel ska inte användas för att sända budskapet att människors värde beror på var jag kommer ifrån eller vem jag är.

Här blandar Liljeroth uppenbart bort korten. Låt oss bena upp det för henne. Om någon sprider åsikter om att vi inte skall ha allmän rösträtt, yttrandefrihet eller pressfrihet så är det ”antidemokratiskt”. Om någon sprider åsikter om att människors värde beror på var man kommer ifrån kan det rent av vara rasistiskt. Inget av detta har någon som helst bäring på immigrationspolitiken. Liljeroths ”vem jag är” förblir svårtytt. Men eftersom hon bor på Strandvägen och är minister i en regering tror jag det är få som hänför henne till en diskriminerad grupp av något slag. Dessutom är det få förunnat att komma undan med att leende skära upp en viss skrikande tårta som visst var en del av något ”performance art”. Det sista vi citerar i texten är detta.

Presstödet är idag ingen rättighet som tillkommer alla tidningar. Kvantitativa och kvalitativa kriterier har formulerats som leder till att vissa dagstidningar särbehandlas med ekonomiskt stöd, medan andra inte gör det. Detta är rätt så länge presstödssystemet bidrar till en allsidig nyhetsförmedling som stimulerar demokratin.

Men några av de tidningar som uppbär presstöd kopierar i princip andra tidningars artiklar, för fram samma nyheter och åsikter, speciellt i lite känsligare frågor. Varför inte ifrågasätta detta också? Vad menar egentligen Liljeroth med allsidighet, att tidningarna av outgrundliga orsaker har olika väderkartor för samma dag?

Läs hela artikeln här.

JAN MILLD SKRIVER:

Som återkommande skribent i Nya Tider blir förmodligen även jag klassificerad som ”högerextrem” – en intressant politisk resa, då jag har samma politiska grundvärderingar idag som på 60-talet, då jag kunde passera för att vara ”vänsterradikal”!

Konkret gäller detta framförallt tre områden:

1. FRED-SÄKERHET
Sverige ska stå utanför NATO, vi ska arbeta för internationell nedrustning och vi ska reagera på stormaktövergrepp.  Angrepp som det på Libyen 2011 och Syrien idag måste fördömas!

2. EKONOMI-MAKT
Bank- och penningväsende måste ställas under demokratisk kontroll, makt- och inkomstklyftor måste minska.

3. TRYGGHET-RÄTTVISA
Medborgarna måste få leva i trygghet, socialt och fysiskt. Diskriminering och orättvisor måste bekämpas.

Den förda invandringspolitiken får påtagliga negativa konsekvenser beträffande punkt 3.

Allt det här är områden som Nya Tider tar upp – på ett mycket bra sätt.

Det kan envar konstatera, genom att ta en prenumeration och läsa tidningen.

545 kr – bankgiro 108–0357.

Läs hela Millds text här.

Den berörda tidningen Nya Tider finns att läsa här:

http://www.nyatider.nu

TA GÄRNA EN PRENUMERATION! TIDNINGEN ÄR VIKTIG OCH RIKTIGT BRA!

Annonser

Taggat:

One thought on “Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har stora fattningsproblem och bör avgå omedelbart

  1. Ministerstyre? | Jan Millds blogg september 28, 2013 kl. 12:43 Reply

    […] Bojkotta gammelmedia […]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: