Trött på Sverigedemokraternas uteslutningshysteri?

Nu finns ett nytt parti. Partiet de Fria har nyligen presenterat sitt partiprogram och kan vara ett alternativ för alla som är hjärtligt trötta på uteslutningsivern i Sverigedemokraterna. Om de senaste turerna i uteslutningsärendet kring Patrik Ehn kan man läsa här.

Eftersom tröttheten mot SD när det gäller uteslutningar är så enormt utbredd känns det befriande att det finns ett nytt politiskt alternativ som man kan känna sig hemma i utan att riskera att bli utesluten för att man har läst fel bok. Vi ska därför informera om partiet De Fria här.

de_fria

Partiet grundades 2013 och intresset för partiet är rekordstort – delvis som en följd av missnöjet med SD.

Så här skriver partiet om sin politik:

Staten ska tjäna medborgarna – Inte tvärt om!

Det verkar alla partierna ha glömt eller förträngt.

Inledningsvis kan sägas att De Fria skiljer sig från alla andra partier. Vi är det enda parti som är individualistiskt, dvs sätter individen först, före stat, kommun och storföretag. Vi är även ett parti av få som ställer sig bakom äkta demokrati. Inget av riksdagspartierna vill ha demokrati. De är alla kollektivistiska, de sätter kollektivet, dvs sig själva och Staten först, sedan kommer kommunerna och storföretagen. Sist kommer väljarna, dvs du, som får betala kalaset.

Vi vill ena så många vi kan bakom ett alternativ som i grunden förändrar Sverige från ett land toppstyrt av politiker i Stockholm och Bryssel till ett land styrt av medborgarna själva, fritt från miljögifter och GMO, utan skatter men med full samhällsservice. Fritt från oombedd myndighetsinblandning i medborgarnas liv.

Ur partiprogrammet:

”Vi vill verka för ett utträde ur EU snarast möjligt”

Med det menar vi att vi vill antingen ha en folkomröstning eller så föreslår vi en grundlagsändring, håller nyval och sedan klubbar vi igenom det efter valet, om folket stödjer det och oss. Vi tror att om vi vinner valet är det snabbaste sättet att lägga grundlagsförslaget i riksdagen och sedan hålla nyval. I båda fallen får ju folket säga sitt. Fortsatt stöd för oss innebär ju att folket vill gå ur EU. Ett utträde som är nödvändigt för att resten av vår politik ska kunna genomföras.

”Vi vill verka för ett Sverige där medborgaren sätts i centrum och där staten tjänar medborgarna – inte tvärt om”

Med det menar vi att allt för ofta struntar politiker i vad medborgarna tycker, staten och byråkraterna sätter sig själva i centrum medan medborgarna reducerats till de som endast får betala notan. Det vill vi ändra på. Inget ska göras eller bekostas utan att medborgarna är delaktiga i besluten. Det görs genom att decentralisera det mesta. Att flytta besluten nära medborgarna så de kan säga sitt i olika frågor genom t ex direktdemokrati. Lätt att ordna i via internet t.ex.

”Vi vill ha ett oerhört starkt grundlagsskydd som helt skyddar medborgarna mot övergrepp”

Med det menar vi att Sverige inte ens följer de svaga lagar som finns. Individen har inte ens det skydd i praktiken som lagarna ska garantera. Enskilda körs över av polis, åklagare, domstolarna och ofta även den egna advokaten. Det här gäller oavsett om den enskilde är misstänkt för brott eller målägande. Statens intressen går alltid först. Det vill vi ändra på. Vi vill stärka lagarna som skyddar den enskilde och att alla polischefer, åklagare och domare ska väljas av folket. Att deras löner ska komma från medborgarna, inte staten. Då förstår de för vilka de jobbar. Vi vill även ändra domstolarnas sammansättning så att den består av en domare och 12 jurymedlemmar. Jurymedlemmarna utses slumpvis ur befolkningen från mål till mål.

”Vi vill decentralisera polisväsendet och låta folket ute i kommunerna välja sina polischefer. En polis av folket för folket”

Med det menar vi att alla polischefer, åklagare och domare ska väljas av folket. Att deras löner ska komma från medborgarna, inte staten. Då förstår de för vilka de jobbar. Vi vill även se över rättsväsendet i övrigt. Vi vill t.ex. ta bort alla lagar utan brottsoffer, t.ex. att köra MC utan hjälm, att köra bil utan bälte, o.s.v.

”Vi vill förändra rättsväsendet så att brott mot medborgarna prioriteras”

Med det menar vi att medborgarna har länge, alltid, fått stå tillbaka till förmån för statens, kommunernas och storföretagens intressen. Vi vill ändra det så att den enskilde medborgarens intressen kommer i centrum och prioriteras. Våldsbrott, stölder och skadegörelse som drabbar enskilda ska prioriteras. Staten ska ej längre lägga energi på att utreda brott mot företag vad gäller t.ex. påstådda immaterialrättsbrott och liknade. De får utreda själva, begära handräckning av polis enbart när sådan krävs samt driva åtalen själva. Staten behöver ej heller lägga ner tid på eko-brott eftersom skattebrott, insiderbrott, m.m. i stort sett kommer att elimineras när vi stiftat nya lagar och ändrat skattereglerna för företag. Vi vill stärka lagarna som skyddar den enskilde och att alla polischefer, åklagare och domare ska väljas av folket. Att deras löner ska komma från medborgarna, inte staten. Då förstår de för vilka de jobbar. Vi vill även ändra domstolarnas sammansättning så att den består av en domare och 12 jurymedlemmar. Jurymedlemmarna utses slumpvis ur befolkningen från mål till mål.

”Vi vill decentralisera så mycket det går”

Med det menar vi att allt som kan flyttas till medborgarna ska göra det. Vi vill koppla bort stat och kommun ur så mycket som möjligt och låta medborgarna själva arrangera samhällsservicen på det sätt som passar dem bäst. Alla beslut kommer då att fattas i invånarnas närhet. Äldreomsorg, sjukvård, sjukförsäkring, pensioner, A-kassa, barnomsorg, skola, m.m. är sådant som kommer att omfattas. Varje område får en budget på samma nivå som idag men de väljer själva hur den ska spenderas. Finansieringen får de av staten men statens byråkrater har inte och ska inte ha kontroll över hur pengarna spenderas. Det är medborgarna som ensamma och utan inskränkningar avgör det.

”Vi vill ha folkomröstning i de frågor som folk anser angelägna”

Vi vill låta folket bestämma om vad det ska röstas om på både lokal och nationell nivå. Med det menar vi att folket ska vara de som avgör vad som diskuteras i samhället, inte politikerna. Folket avgör vilka frågor de anser viktiga, inte politikerna. Det är folket som avgör vad samhällsdebatten ska handla om, inte politikerna. Det anser vi är det minsta man kan begära i en demokrati. Ingen mera toppstyrning av samhällsdebatten. Ingen fråga ska kunna undantas från folkomröstning. Folket bestämmer.

”Vi vill ge våra pensionärer full valfrihet”

Med det menar vi att pensionärer ska själva välja var de vill bo, vårdformer, var de ska vårdas om de behöver det. Om man på ålderns höst väljer att flytta till ett varmare klimat ska man kunna ta med sig hela pensionen oavsett var i världen man väljer att slå sig ner.

”Vi vill verka för att alla medborgare ska få amorteringsfria bostadslån av riksdagen”

Med det menar vi vad som står i punkten nedan.

”Vi vill verka för att varje medborgare ska få tak över huvudet och rätt till egen bostad”

Med det menar vi att riksdagen genom lån ska ge alla medborgare möjlighet att köpa egen bostad. Lånen blir ränte- och amorteringsfria så länge man bor kvar. Bostadskostnaden blir alltså ingen stor fråga längre. För högljudda, excentriska personer med en historia av vräkningar kan man t ex tänkas sig att de kan bo mera ensligt utan nära grannar som kan störas.

”Vi vill att staten ska driva eget energibolag”

Med det menar vi att de privata energibolagen saknar intresse av att ta fram ren billig energi för folket. Den finns t.ex. ren kärnkraft. Man klyver då inte uran utan man använder Thorium i stället, ett ämne som det finns gott om lite överallt. Det ger inget radioaktivt avfall och ingen olycksrisk som med urankraftverk. Vi vill bygga Thoriumkraftverk och ersätta alla urandrivna kraftverk med Thoriumkraftverk i stället. Vi vill forska om andra energikällor, t.ex. vätgas, solenergi, m.m. Målet är att erbjuda medborgarna gratis el, rent billigt drivmedel till fordon t.ex. vätgas som bara ger vattenånga i avgasröret samt att vi ska kunna exportera el och våra andra energiprodukter.

”Vi vill ta hem våra svenska soldater från utlandet och sedan aldrig mer skicka styrkor utomlands”

Med det menar vi att vi ska vara helt alliansfria, att vi inte ska vara med i EU, NATO (ej ens samarbete), inte delta i FN’s ”fredsbevarande” styrkor o.s.v. Inga svenska soldater på utländsk mark.

”Vi vill ha ett starkt hemvärn med frivilliga svenskar som ingår i ett invasionsförsvar”

Med det menar vi att alla, både kvinnor och män som vill och kan ska ingå i hemvärnet. Det blir en av stöttepelarna i försvaret. Bakom varje tuva, bakom varje träd, bakom varje knut kan den lede fi vänta sig att en tungt beväpnad hemvärnsman ligger på lur. Ett starkt invasionsförsvar är vår viktigaste försäkring för att behålla friheten och med ett stort hemvärn stärks samhörigheten och kamratskapet. Få svenskar kommer att välja att stå utanför men medlemskapet ska vara frivilligt.

”Vi är för full yttrandefrihet utan inskränkningar”

Med det menar vi att ingen får hindras att säga sin mening, att komma till tals och göra sin stämma hörd om vad helst det må vara och oavsett hur populärt det som sägs anses vara. Full yttrandefriheten är en av grundvalarna i en demokrat

”Vi vill göra Sverige till en GMO-fri zon genom att stoppa all import och brukande av GMO”

Med det menar vi att all mat kommer att vara 100 % GMO-fri. Det kommer inte att få säljas mat som innehåller ens det minsta andel GMO, att inget djurfoder ska få innehålla ens den mista andel GMO, att inga genmanipulerade växter ska få odlas utomhus. Att inga genmanipulerade växter eller djur ska få importeras eller sälja inom rikets gränser. Försök på möss visade att mössen fick tumörer redan efter några månader av genmanipulerad mat. Ändå får den säljas! Effekterna på människor vet vi inte och det kan ta 50 – 70 år innan vi vet det! Svenskar ska inte vara försökskaniner i detta experiment.

”Vi vill att hela Sverige ska leva”

Med det menar vi att vi ska bygga ut infrastrukturen, vägar, internet, m.m. för att stärka konkurrenskraften på mindre orter, genom att främja ekologisk odling och uppmuntra mindre jordbruk och skogsbruk över hela Sverige. Genom decentraliseringen stärks även de lokala centrala på bekostnad av centralorterna och Stockholm.

”Vi vill bygga ut bredbandsnätet och gå mot ett mera markbundet nät för internet och telefoni”

Med det menar vi att vi vill att hela Sverige ska ha samma tillgång till internet och genom att göra det markbundet i mesta möjliga mån minskar vi den elektromagnetiska strålningen.

”Vi vill verka för att Sverige blir ett självförsörjande land i mesta möjliga mån”

Med det menar vi att vi vill att alla basvaror ska tillverkas inom landet. Vi måste ha ett jordbruk som räcker till befolkningen, vi måste ha industriell kunskap inom alla områden. I dagsläget har många industrier flyttat ut. Dom ska vi locka tillbaka genom minskad byråkrati, dramatiskt förenklade skatteregler och skatterabatter för nyetableringar/återetableringar.

”Vi vill göra det lättare för små och medelstora företag att anställa personal”

Med det menar vi att med den kraftigt minskade byråkratin som i första hand gynnar små och medelstora företag uppstår bättre ekonomi i företagen och man är mer benägen att nyanställa. Dessa företag kommer att gå mycket bättre efter att all byråkrati försvunnit och då ökar nyanställningarna.

”Vi vill stödja små och oberoende mediebolag så de hörs i mediebruset”

Med det menar vi att den s.k. mainstream media, MSM, har successivt köpt upp alla små och medelstora mediebolag. Därför hörs oftast bara samma nyheter på alla kanaler och i alla tidningar. Den öppna debatten har upphört. Detta skapar ilska hos medborgarna som känner sig undanskuffade. Vi vill underlätta så mycket vi kan för små oberoende mediebolag så de hörs och syns. Inga ska uppleva att just deras synpunkter är satta på undantag. Full yttrandefrihet även i etern och i tidningarna alltså. Det ska vi värna.

”Vi vill införa närvaroplikt i riksdagen för samtliga riksdagsledamöter och löneavdrag vid frånvaro”

Med det menar vi att riksdagsledamöter har arbetstider precis som alla andra. Att de ska vara närvarande i riksdagen när den har möte. Att löneavdrag ska ske vid frånvaro utan giltigt skäl.

”Vi vill skrota radio och TV-avgiften helt och hållet”

Med det menar vi att det är en samhällsservice som ska gå på det allmänna. Staten har ingen rätt att kräva licens bara för att man har en datorskärm eller TV-mottagare. Juridiskt har man väldigt svaga grunder för den i många fall men skickar ändå indrivare på dem som inte anser sig vara skyldiga att betala. Att staten tar notan är den bästa lösningen anser vi. Public service ska dessutom ses över grundligt och programutbudet motsvara vad medborgarna röstar fram, inte vad några chefer i Stockholm tycker vi ska se och lyssna på.

”Vi vill lägga ner all politisk styrning av konst och kultur i samhället”

Med det menar vi att genom att ge folket bättre ekonomi kan folket själva stödja den konst de uppskattar samt själva få tid och råd att utöva kreativa projekt, en grundläggande rättighet hos människan.

* * *

För den som har starka åsikter om invandringspolitiken finns inga tydliga signaler om vilket ben partiet står på, men att döma av innehållet i programmet så är invandringskritiken självklar, trots att den inte är betonad alls. De Fria vill att folket ska avgöra viktiga frågor i folkomröstningar och invandringsfrågan är en sådan fråga. Partiet vill också att alla kostnader för invandringspolitiken redovisas öppet så att folket får kännedom om vad den har kostat. En folkomröstningen kan ha fördelar men också den nackdelen att invandrarna redan är så många att om de får rösta i den här frågan så kan deras röster fälla ett avgörande. Att väljarna i invandrartäta kommuner som Södertälje, Malmö, Botkyrka eller Landskrona skulle säga nej till fortsatt invandringen är osannolikt. En möjlighet är att endast låta den som är född i Sverige att få rösta i en folkomröstning – och rösta över huvud taget. Att ta bort rättigheten för invandrare från exempelvis icke-nordiska länder att rösta är inget dramatiskt, bara ett steg mot att återta det egna landet. I partiprogrammet förtydligas andra frågor som också är mycket viktiga och hela partiets politik är ett steg bort från globalisternas värld. Så visst kan De Fria vara ett alternativ för väldigt många.

Läs mer om partiet här.

Taggat:,

3 tankar om “Trött på Sverigedemokraternas uteslutningshysteri?

  1. Tage Sundin mars 17, 2013 kl. 11:26 Reply

    Vänstern förökade sig genom delning på 1970-talet. Taktiken blev inte framgångsrik, och bortsett från V återstår inte mycket mer än marginaliserade sekter.

    De svenskar som är sverigevänliga ska inte göra om samma misstag.

  2. […] Trött på Sverigedemokraternas uteslutningshysteri (17 mars 2013) […]

  3. Dubbel-sjukt! | Jan Millds blogg mars 19, 2013 kl. 08:59 Reply

    […] Trött på uteslutningshysteri […]

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: