Är svenskarna dödsdömda?

Det finns många bloggar som kanske inte är så stora när det gäller antalet läsare per dag, men som istället innehåller guldkorn och tänkvärda texter. En sådan blogg är Deulf.

I två högintressanta inlägg kallade ”Värderingar i världen” (1 och 2) får vi en bild av oss själva och av folk och kulturer i andra länder. Inläggen baserar sig på World Values Survey som med hjälp av forskare studerar hur människors värderingar förändras och hur dessa förändringar påverkar det politiska och sociala livet. Undersökningarna utförs över hela världen och omfattar viktiga frågor som religion, politik och ekonomi.

Resultaten delas in i två dimensioner, religiösa/sekulära och överlevnad/självförverkligande. Dessa två dimensioner kan förklara mer än 70 procent av skillnaderna i värderingar mellan olika länder.

Överlevnad/självförverkligande reflekterar huruvida man har tagit steget från att tycka att ekonomisk och fysisk säkerhet att viktigast till att tycka att hälsa och livskvalitet är det viktigaste. Detta speglar övergången från industrisamhället till kunskapssamhället. De med självförverkligande värderingar tycker ofta att det är viktigt att skydda miljön, att visa tolerans mot främlingar och homosexuella, att jämställdhet är viktigt och att de oftare ställer krav på deltagande i det politiska livet.

Resultaten från mätningarna kan prickas in i ett diagram.

kulturkarta1

Det visar sig att länder med liknande kulturer kan grupperas ihop. Muslimska länder och protestantiska länder hamnar på motsatta sidor. Även folk av samma etnicitet men med olika kultur hamnar i olika områden. Jämför till exempel de islamiska länderna Bangladesh och Pakistan med det i huvudsak hinduiska Indien. Sociologiskt har Sverige alltid varit intressant. Och det bekräftas genom att det visar sig att Sverige är en pol för sig. Japan har förvisso mer av sekulära värderingar. Men Japan är nationalistiskt och traditionellt och det speglar sig i högre grad av överlevnadsvärderingar. Kontentan är att desto längre till höger och längre upp i diagrammet desto mer mångkulturalism gillar ett lands invånare.

Det visar sig då att svenskarna är det folk som mest av alla gillar mångkultur, vilket i praktiken innebär att svenskarna är det folk som snabbast kommer att gå under och dö ut.

I en undersökning som publicerades 2006 i International Journal of Public Opinion Research är svenskarna det minst nationalistiska folket i världen. Samtidigt är vi enligt European Social Survey 2002-2006 det folk som är mest positiva till andra folkgrupper och kulturer. Fenomenet är intressant på flera sätt. Att vi är så positiva till andra kulturer att vi överger vår egen har delvis en förklaring i att vi sannolikt är jordens mest hjärntvättade folk. Ingen annanstans är ett helt folk utsatt för en så omfattande propaganda av självförnekelse som i Sverige. Vi har medier som ägnar all sin kraft åt att sprida hat mot det svenska Sverige och håna existensen av ett svenskt folk. Samtidigt har vi politiker i riksdagen som kämpar för att slå sönder det homogena Sverige och i praktiken ta död på det svenska folket. Svenskarna har blivit fullkomligt livrädda för att säga emot och tror att det är rasism att försvara sin egen folkgrupps överlevnad. Svenskarna står nu och stampar vid dödens rike. Vi är på väg att dö ut som folk och ingen enda politiker i Sverige har anfört hur vi ska förhindra att vi faktiskt dör ut.

Som undersökningarna i World Values Survey visar befinner sig Sverige i särställning i världen när det gäller värderingar. Det finns ingen annan plats på jorden som har den kombination av värderingar som Sverige uppvisar. Om det hade gjort det skulle även de länderna stå på randen till döden, men riktigt så långt som Sverige har gått finns det inga andra länder som har kommit – ännu. En del är dock på god väg.

I Sverige anser man inte att abort och skilsmässa är fel. Här väger familjen mindre än individen. Redan detta ger vid handen att svenskarna består av självupptagna individer som rent av är egoistiska. Att man kan tycka att det är rätt att göra abort och därmed ta livet av en ofödd människa är skrämmande, särskilt om det är två till synes normala människor som förordar aborten. De tänker inte ens på hur det skulle ha varit om deras föräldrar hade aborterat dem. De skulle inte ha funnits. Sedan den fria aborten infördes i Sverige har över en miljon foster aborterats. Det är foster som hade kunnat få bli människor om vi hade haft en mer positiv attityd till livet. Men det hade förutsatt andra medier och andra politiker. Svenskarna tycker inte att skilsmässa är fel. I Sverige skiljer sig folk och byter partner på löpande band. Vi har fått en samhällsanda där sådant accepteras därför att våra kristna traditioner eller moraliska dygder sopats bort av den härskande makteliten. Politiker och media har bidragit till att luckra upp våra djupt inrotade traditioner där familjen var helig och äktenskapet en livslång förbindelse för att skapa trygghet och stabilitet i familjerna. Svenska medier och liberala opinionsbildare har under de senaste 40 åren slagit sönder alla gamla normsystem och traditioner.

Nationell stolthet saknas. Svenskarna har hjärntvättats till att förneka sitt eget folks goda kvaliteter. Att vara stolt över att tillhöra ett ädelt folk är väl nästan omöjligt idag när detta ädla folk på bara 40 år har förvandlats till en samling kärringar som bara gnäller och inte rakryggat vågar säga stopp och belägg ens när vi är på väg att förlora landet.

svenskar?
Politikerna ger bort Sverige – svenskarna tittar på.

Den egna personens hälsa och livskvalitet rankas högt. Miljöfrågorna är viktiga. Svenskarna är bra på att ta hand om sin egen hälsa och vill höja sin livskvalitet. Men det finns ett element av självupptagenhet i detta som gör att många strävar efter egen lycka mer än gemensam lycka för familjen eller folket.

Av undersökningen så ser vi också att tolerans mot främlingar och tolerans mot sexuellt avvikande är hög i Sverige. Att respektera andra människors sexuella läggning eller privata förehavanden är bra, men när homosexuella människor får arrangera offentliga parader som betonar sexuella avarter eller när de sexuellt avvikande får hålla galor i TV, där kronprinsessan Viktoria är prisutdelare, då har det officiella Sverige kapitulerat inför något som bidrar till moralisk nedrustning i hela landet. Varför arrangeras inga parader där familjer får visa upp sin lycka och varför finns inga TV-galor som lyfter fram familjernas betydelse i samhället? Jo därför att Sverige på många sätt är ett sjukt land.

Hur kommer det sig att det är just i Sverige och just bara här som den mixen av värderingar finns? Den första uppgiften blir att titta efter om de bakomliggande faktorerna kan förklara fenomenet. Dimensionerna religiösa/sekulära värderingar och överlevnad/självförverkligande värderingar används för att förklara skillnader i värderingar mellan olika länder. Mer än 70 procent av skillnaderna går att förklara med den modell som används av World Values Survey. Tittar man i diagrammet nedan så visas både gjorda mätningar och förutsagda värderingar enligt modellen. Diagrammet finns tillsammans med flera andra intressanta diagram på World Values Survey.

kulturkarta2

För de flesta länderna ligger mätningarna nära de förutsagda värderingarna. Men ett land utmärker sig mer än andra. Nämligen Sverige. Så i Sverige finns en eller flera extra faktorer, utöver de som ligger till grund för modellen, som påverkar svenskarnas värderingar.

Den andra uppgiften är att se om svenskarnas värderingar alltid har varit extrema eller om värderingarna har förändrats. Tittar man på mätningar från de år som mätningarna har gjorts och för in i ett diagram så får man följande graf. Data är tagen från World Values Survey.

kulturkarta3

Här ser man tydligt att svenskarnas värderingar inte är oföränderliga. Svenskarnas värderingar var 1981 och 1990 ungefär desamma som hos grannländerna. Efter 1990 började något att kraftigt förändras i vårt samhälle till det sämre. Svenskarna blev mer självupptagna, började skilja sig oftare, födde allt färre barn och tog emot allt fler invandrare. Vi började ge upp vår nationella identitet på allvar. Det går inte att sätta fingret på en särskilt händelse eller en syndabock utan det är flera faktorer som har samverkat. En viktig faktor är den liberala, moralupplösande, nationsupplösande och mångkulturvurmande Bonnierpressen som ökade sin propaganda samtidigt som allt fler liberaler blev riksdagsmän och fattade beslut som bidrog till att upplösa normer i samhället. Ett folk som utsätts för massiv propaganda dras alltid med, det vet vi av erfarenhet från alla totalitära länder. Men hur totalitära dessa länder än har varit så har deras politiker och medier aldrig förklarat krig mot den egna befolkningen vilket svenska medier och många politiker faktiskt har gjort. Jan Björklund, Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt är bara tre av många politiker som arbetar för att slå sönder det tidigare etniskt homogena Sverige. Sverigedemokraterna är det enda parti i riksdagen som försöker sätta emot en aning, men inte på långa vägar tillräckligt.

Sverige har förfallit så djupt att skillnaden mellan Sverige 1960 och idag är 180 grader. Det är som skillnaden mellan himmel och helvete. Medan svenskarna 1960 hade en hög moral, stabila familjer och var stolta över att vara svenskar (då fanns det ett Sverige som man kunde vara stolt över) så har folket idag helt motsatta värderingar. Var och varannan kändis är inte bara skild en gång utan flera gånger och har flera kullar barn med en rad olika personer och har inte ens dåligt samveta för sin livsstil. Idag är man rasist om man försvar de etniska svenskarnas rätt att få fortleva eller behålla sitt land. Ingen annanstans i världen utsätts ett folk för sådan mångkulturpropaganda som vi svenskar drabbas av. Det har dessutom pågått i minst 25 år så inte undra på att Sverige förfaller djupt. Ett stort problem är vi har blivit sekulära. När statskyrkan övergavs så övergavs det sammanhållande kitt som stadgade upp moral och dygd i samhället. Det är liberaler som har gjort Sverige sekulärt och det är liberaler som försvarar det sekulära samhället. Man kan naturligtvis ha invändningar mot den kristna kyrkan. Inte minst sedan det liberaliserats, början försvara islams inträde i landet och inte sätter emot det djupa moraliska förfallet där aborter och skilsmässor bara är ett par av många indikatorer på hur djupt vi har förfallit.

Om vi inte vänder utvecklingen så blir Sverige det första land som överger den befolkning som är landets rättmätigare ägare. Om svenska folket inte tar sig i kragen så kommer vi alla att dö ut. Deulf skrev i sin artikel:

”Man kan ana en utveckling mot mer självförverkligande värderingar som följer av ökat välstånd hos de nya generationer som växer upp. Sedan ser man ett tydligt trendbrott i början av 90-talet. Därefter börjar svenskarnas värderingar även att utvecklas mot mer sekulära värderingar. Vad beror denna utveckling på?

Resultatet av dessa data är att i Sverige så har vi kraftigt avvikande värderingar från resten av alla länder. Sverige är en pol för sig. Denna skillnad kan inte förklaras med modellen som annars ger en bra förutsägbarhet för nästan alla andra länder. Det finns någon eller några extra faktorer i just Sverige som gör denna skillnad. Denna skillnad är inte unik över tid, utan någonting hände i början av 90-talet som kom att ändra utvecklingen av svenskarnas värderingar. Exakt vilka dessa extra faktorer är för några återstår att försöka ta reda på.

Hur ser då framtiden ut? En gissning är att Sverige går mot en amerikansk utveckling. Liberalerna, som har sina väljare längs kusterna, har värderingar som kan räknas som självförverkligande. Antagligen överväger de sekulära värderingarna något mer än de religiösa. Homoäktenskap är fortfarande inte på de flesta liberalers agendor. De flesta liberaler går fortfarande i kyrkan. Hos republikanerna ser det annorlunda ut. De har en mer traditionell profil och representerar överlevandevärderingar. Exempel på det är abortmotstånd och immigrationsrestriktioner. USA är ganska delat i två ungefär lika stora delar och det avspeglas i deras position i diagrammet.

En faktor som börjar bli betydande i Sverige är muslimernas andel av befolkningen. I förra artikeln konstaterades det att invånarna i de muslimska länderna har värderingar som är de direkt motsatta mot de värderingar som råder i Sverige. Den liberala medelklassen kommer antagligen att fortsätta ha värderingar som kommer att bli mer och mer sekulära och självförverkligande. Verklighetens folk utsätts mer och mer för brott och får det ekonomisk knaprare. Minskad fysisk och ekonomisk säkerhet leder till ökade överlevnadsvärderingar. Samhället kommer att bli mer delat.”

Vi ser en fortsatt liberaliseringstrend där liberaler försvarar det sekulära samhället istället för att kräva att vi återinför en statkyrkan värd namnet. Även om några tusen svenskar skulle leva i enlighet med äldre traditioner och bilda stabila familjer med 3-5 barn så räcker inte det för att åtgärda det demografiska underskottet. Vi behöver införa helt nya tankegods i samhället, eller snarare återinföra äldre tankegods.

Det första vi behöver göra är att våga försvara svenska folkets rätt till sitt eget land. Fredrik Reinfeldts ändring av grundlagen den 24 november 2010 där han fråntog svenskarna sitt land och gjorde Sverige ”mångkulturellt” måste betraktas som ogiltigt. Han gjorde ändringen utan att fråga folket och han borde åtalas för landsförräderi.

Det andra vi behöver göra är att höja familjens status i samhället. Det kan vi göra genom att visa sympati och stöd för dem som har bildat familj, född och uppfostrat flera barn och dessutom lyckats hålla ihop familjen. En sådan stomme i samhället måste bli normen som ska gälla i evighet. Skilsmässor ska kunna accepteras men bara i sällsynta fall.

Det tredje vi måste göra är att skapa regler för äktenskaps ingående. Nu finns snart inga regler för någonting vilket bäddar för vår undergång och för att främmande religioner eller folkgrupper med bestämda regler lätt kan ta över landet. Muslimerna kan ta över Sverige på två generationer för de har fasta regelverk kring allt från vaggan till graven. Vi har ingenting, bara rester av den kristna kyrkans traditioner som snabbt är på väg bort. Vi måste se till att ingen kan ingå äktenskap om de inte är förberedda på det. En serie möten med äktenskapsrådgivare, präst eller annan auktoritet som avgör om paren är lämpliga och mogna nog att ingå äktenskap borde vara obligatoriskt. Det skulle också kunna hindra många människor från att i stundens ingivelse hänföra sig åt någon helt olämplig person. Inte heller bör de få skaffa barn innan äktenskapet är fullbordat. En återgång till gamla regler alltså. Dessutom bör äktenskapen och barnafödandet flyttas ned i ålder så att varje familj hinner reproducera sig innan det är försent.

Det fjärde vi måste göra är att ge kvinnor möjlighet att vara hemma med sina barn så länge de vill. Om det nya Sverige behöver 3- 5 barn per familj så kräver det en återgång till ett system där modern är hemma på heltid så länge hon vill. För att uppnå detta krävs en helt ny skattelagstiftning som gör det möjligt.

Det femte vi måste göra, som på ett sätt är det mest akuta, är att säga till varje god familj med två stabila föräldrar i fertil ålder att skaffa fler barn. Om vi svenskar av egoistiska eller andra skäl undviker barn så kommer ovan redovisade undersökning få rätt och vi svenskar kommer att gå under.

Att göra det möjligt för fler svenskar att kunna öka nativiteten är ytterst en politisk fråga och än så länge finns det inte en enda riksdagsman som lyft fram vikten av att vi svenskar bildar stabila familjer reproducerar oss. Om politikerna är tysta så fortsätter förfallet och den demografiska obalansen kommer att öka ännu mer ända tills vi blir i minoritet – och som första folk i Europa går under. Men att öka nativiteten ska inte vara ett självändamål utan för att det ska kunna ske måste en hel rad reformer till gagn för familjerna genomföras i samhället.

Det är precis vad diagrammet varnar för och det riskerar att ske om några decennier. Ska vi vänta på vår undergång eller ska vi förhindra den? Svaret på frågan är att om vi inte ändrar på vår livsstil snarast så går vi under.

images

Taggat:, , , ,

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: